Filmy
  • Artykuły
  • Ubezpieczenie floty w Euro Insurances

Ubezpieczenie floty w Euro Insurances

Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów są jednym z głównych czynników warunkujących stabilność kosztów funkcjonowania flot samochodów służbowych, a co za tym idzie, mającym znaczny wpływ na działalność operacyjną firm.

Działający na polskim rynku ubezpieczyciele najczęściej oferują flotom samochodów firmowych ogólne warunki ubezpieczeń (OWU), które w praktyce przeznaczone są dla klientów indywidualnych. Warunki te są następnie adaptowane na potrzeby flot poprzez dodatkowe zapisy zawarte w umowach ubezpieczenia. Często zdarza się jednak, że zmiany te są tak niewielkie, że nie uwzględniają w sposób wystarczający specyfiki i potrzeb charakterystycznych dla ubezpieczania flot.

- Samochody, zarówno prywatne, jak i firmowe, muszą być z mocy prawa ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC). Ubezpieczenie Auto Casco (AC) nie jest obowiązkowe, jednakże w razie jego braku firma nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu kosztów napraw czy też wartości auta w przypadku kradzieży - mówi Artur Sulewski, dyrektor handlowy LeasePlan

Wyłączenia - ukryte pod gwiazdką
Czynnikiem utrudniającym obiektywną ocenę ofert ubezpieczeniowych jest fakt, że większość klientów wciąż uważa cenę za najistotniejsze kryterium wyboru. W konsekwencji prowadzi to niejednokrotnie do sytuacji, kiedy już po zajściu zdarzenia drogowego użytkownik pojazdu odkrywa niedostateczny zakres ochrony ubezpieczeniowej w zawartej umowie lub całkowity jej brak dla niektórych ryzyk. Ubezpieczyciele pomniejszają bowiem składkę poprzez stosowanie różnych wyłączeń ochrony ubezpieczeniowej. Z kolei na wyłączenia, w mniej lub bardziej czytelny sposób spisane przez Ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia, klient nie zwraca uwagi, koncentrując się na niskiej cenie składki.

- Firmy ubezpieczeniowe często stosują wyłączenia w zakresie ubezpieczenia, aby móc zaoferować atrakcyjniejszą stawkę dla klienta. W rzeczywistości jednak przenoszą część ryzyka na klienta, co wiąże się z dodatkowymi kosztami w trakcie trwania umowy. Do najczęściej stosowanych wyłączeń należy redukcja sumy ubezpieczenia po wypłacie odszkodowania lub ograniczenie odpowiedzialności przy przekroczeniu przez kierującego dozwolonej prędkości w trakcie powstania szkody. Na porządku dziennym są wyłączenia spowodowane brakiem kluczyków, po tym jak pojazd został skradziony czy też konieczność zgłoszenia każdej, najmniejszej nawet szkody na policję. Najbardziej odczuwalne są jednak konsekwencje strat, które powstają w przypadku kradzieży lub szkody całkowitej, kiedy okazuje się, że kwota wypłaconego odszkodowania nie pokrywa wartości księgowej pojazdu, a jedynie jego wartość rynkową. Dlatego bardzo ważne jest zawieranie takich umów ubezpieczeniowych, które zabezpieczają całą wartość księgową samochodu – mówi Paweł Błaszczak, Head of Sales LeasePlan Fleet Management.

Ważne jest, aby klient przy podpisywaniu umowy wiedział dokładnie za co płaci. Towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie informują klientów o możliwości rozbudowania zakresu ubezpieczenia, koncentrując się na zaoferowaniu jak najniższej stawki podstawowej. W rzeczywistości jednak ubezpieczyć można wszystko, począwszy od auta zastępczego, poprzez obrandowanie samochodu, aż po wyposażenie dodatkowe oraz wartościowe przedmioty przewożone w aucie. Chociaż początkowo może się to wydawać niepotrzebnym kosztem, to ostatecznie mogą się okazać ogromną oszczędnością. Oferowane przez firmę CFM ubezpieczenie bywa czasem droższe, w stosunku do oferty ubezpieczycieli komercyjnych, jednak zapewnia tym samym lepszą ochronę flotom samochodów służbowych.

- Obecna sytuacja na rynku ubezpieczeń nie sprzyja budowaniu obustronnego zaangażowania pomiędzy firmami leasingowymi, a klientami. Dzieje się tak, w dużej mierze, z powodu braku przepływu informacji dotyczących szkodowości flot poszczególnych klientów pomiędzy firmami ubezpieczeniowymi. Skutkuje to sytuacją, w której w momencie wzrostu szkodowości, a co za tym idzie stawek ubezpieczeniowych danej floty, klient po prostu rezygnuje z ubezpieczyciela i przenosi ubezpieczenie swojej floty do innej firmy. W związku z tym, że szkodowość nie jest znana nowemu ubezpieczycielowi, proponuje on klientowi niższe stawki. Na tej zasadzie firmy mogą zmieniać firmę ubezpieczeniową co rok, zaniechując tym samym jakiegokolwiek planowania strategicznego związanego z flotą - mówi Artur Sulewski.

Ubezpieczenia własne firm CFM
Dobrym rozwiązaniem są ubezpieczenia własne oferowane przez firmy leasingowe. Ze względu na specyfikę swojej działalności mają one możliwość precyzyjnego dopasowania oferty tak, aby w największym stopniu zabezpieczała ona interesy klientów.
Przykładem takiego rozwiązania jest ubezpieczenie własne Euro Insurances, oferowane przez LeasePlan Fleet Management. Zostało ono wprowadzone w celu zapewnienia klientom kompleksowej i dobrze dostosowanej do potrzeb flot ochrony ubezpieczeniowej. Usługa oferuje minimalny katalog wyłączeń oraz szereg elementów niedostępnych w ofertach innych ubezpieczycieli działających na polskim rynku.

- Po zapoznaniu się ze szczegółową ofertą ubezpieczycieli działających na polskim rynku, okazuje się, że Euro Insurances, jako jedyne nie ogranicza wypłaty odszkodowania przy kradzieży auta, w przypadku braku pojedynczego kluczyka lub kompletu kluczyków. Ubezpieczenie pokrywa również wszelkie szkody wynikające z wad produkcyjnych pojazdu. Również jako jedyne na rynku CFM ma w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zapis o stosowaniu kulancji, co oznacza wypłatę przez ubezpieczyciela świadczenia ubezpieczeniowego w sytuacji, gdy nie ma on pewności, co do zaistnienia odpowiedzialności za szkodę.
Standardem na polskim rynku jest uwzględnienie w ramach pakietu ubezpieczeniowego udziału własnego tylko w przypadku szkód w autach ubezpieczonej floty wynajmowanej klientowi, z wyłączeniem szkód powstałych w samochodach zastępczych. W momencie, gdy firma zawiera polisę ubezpieczeniową z udziałem własnym np. 1000 PLN, może zostać obciążona udziałem własnym w wysokości nawet kilku tysięcy złotych, w przypadku szkody w samochodzie zastępczym. Ubezpieczenie oferowane przez LeasePlan zapewnia także ubezpieczenie pojazdu zastępczego, pokrywając różnicę pomiędzy udziałem własnym na polisie firmy dostarczającej samochód zastępczy, a udziałem własnym w umowie flotowej zawartej w Euro Insurances. Dzięki temu firma nigdy nie będzie zaskoczona udziałem własnym w innej wysokości, niż ustalona w umowie ubezpieczenia floty
– mówi Jarosław Adamkiewicz, specjalista ds. ubezpieczeń LeasePlan.

Ponadto Euro Insurances nie dokona potrącenia z odszkodowania, jeżeli użytkownik nie zgłosił tzw. szkody poważnej na policję, a w przypadku wcześniejszej rezygnacji z ochrony, składka zostanie zrefundowana, za każdy niewykorzystany miesiąc bez względu na to, czy pojazd miał w trakcie roku polisowego jakiekolwiek szkody komunikacyjne (standardowo - na rynku polskim nie przysługuje zwrot składki po tym jak wystąpiła szkoda komunikacyjna na pojeździe). Usługa ubezpieczeniowa oferowana przez LeasePlan gwarantuje również pełne odszkodowanie w wysokości wartości księgowej pojazdu, niezależnie od jego aktualnej wartości rynkowej w dniu wystąpienia szkody. Zapewnia to brak ewentualnych niedopłat lub nadpłat w wysokości odszkodowania.
Przejrzyste zasady kalkulacji stawki są kolejnym, bardzo ważnym elementem oferty ubezpieczeniowej. Ewentualna zmiana stawki powinna być uzależniona jedynie od poziomu szkodowości floty. A zatem jeśli szkodowość floty wzrośnie, wpłynie to również na wzrost wysokości stawki ubezpieczenia. Jeśli zmaleje, klient ma prawo negocjować obniżenie stawki. W gestii ubezpieczyciela leży rzetelne poinformowanie klienta o wszystkich okolicznościach, które mogą wpłynąć na zmianę wysokości opłat oraz przedstawienie algorytmu, który pokaże klientowi jak zmieni się wysokość stawki przy danym poziomie szkodowości. Jest to przykład dobrych praktyk, które są niezbędne do budowania relacji partnerskich, opartych na wzajemnym zaufaniu. W przeciwnym wypadku klient, w poszukiwaniu oszczędności i uczciwych warunków współpracy, będzie skłonny do ciągłych zmian ubezpieczyciela – mówi Robert Gierszon, Account Manager LeasePlan.

Chwila prawdy, czyli likwidacja szkód
Sposób likwidacji szkód stanowi jedną z najczęstszych przyczyn konfliktów pomiędzy klientem, a firmą ubezpieczeniową oraz samym dostawcą usług CFM. Aby uniknąć nieporozumień potrzebne jest precyzyjne określenie odpowiedzialności każdej ze stron umowy. Podstawowe pytanie brzmi – czy leasingodawca zapewnia przejęcie na siebie ścieżki likwidacji szkód oraz wszelkich formalności z tym związanych?

- Z punktu widzenia klienta, jest to informacja bardzo istotna, ponieważ determinuje stopień zaangażowania czasu jego pracowników. Również czas, w jakim zostanie wykonana naprawa powinien być z góry gwarantowany przez dostawcę CFM. Warto tutaj wspomnieć również o ustaleniu zakresu pakietu assistance. Czy auta są objęte jedynie assistance producenta czy dostawca również oferuje leasingobiorcy dodatkowe usługi w tym zakresie? Czy pakiet assistance obejmuje auto zastępcze, jeśli tak, to na jakich zasadach, w jaki sposób jest dostarczane i kiedy przysługuje? Jeśli wszystkie tego typu kwestie zostaną uszczegółowione w warunkach umowy, obie strony unikną niepotrzebnych nieporozumień związanych ze sposobem likwidacji szkód - wyjaśnia Jarosław Adamkiewicz.

Na wybór dostawcy Car Fleet Management wpływa szereg elementów związanych z proponowanymi przez niego warunkami współpracy. Ubezpieczenie pojazdów służbowych jest jednym z kluczowych elementów, z punktu widzenia bezpieczeństwa floty oraz generowanych przez nią kosztów.

materiały; LeasePlan Fleet Management (Polska)

Ostatnie artykuły