Filmy

Leasing - krok po kroku...

Leasing, oprócz licznych zalet, jest umową, która zobowiązuje przedsiębiorcę do przestrzegania określonych warunków. Stąd, jeśli planujemy wybór tej formy finansowania, warto poświęcić chwilę na zapoznanie się z jej specyfiką. Poniżej prezentujemy 5 rad, które pomogą zabezpieczyć się przed niepożądanymi konsekwencjami podpisanego kontraktu.

Wybór firmy leasingowej
Wybór partnera leasingowego powinien zostać podjęty po analizie przynajmniej kilku ofert. Warto sprawdzić, czy dana firma należy do Związku Polskiego Leasingu, co potwierdza jej wiarygodność. Po drugie, ważne jest, czy firma jest elastyczna w stosunku do naszych potrzeb i planów rozwoju oraz czy posiada dedykowaną ofertę. Są np. firmy, które specjalizują się w finansowaniu maszyn rolniczych lub budowlanych, są też takie, które mają specjalną ofertę dla branży medycznej. Zawsze warto to sprawdzić zawczasu – komentuje Tomasz Sęba, dyrektor sprzedaży BZ WBK Finanse & Leasing.

Dokładna lektura umowy - ważne zapisy
Bardzo ważne jest zapoznanie się z ogólnymi warunkami umowy (OWUL), najlepiej kilku wybranych firm. Dzięki temu dowiemy się m. in. o karach umownych, terminie zwrotu finansowanego przedmiotu, warunkach wcześniejszego rozwiązania umowy, zależności oprocentowania leasingu od WIBOR. - Jeśli leasingodawca kieruje się wobec swoich klientów uczciwością, powinien jasno opisać w OWUL wszystkie obciążenia, których leasingobiorcy mogą spodziewać się w czasie trwania umowy – zwraca uwagę Tomasz Sęba z BZ WBK Finanse & Leasing.

- Zapis nr 1: kary umowne
Mogą one dotyczyć m.in. niewykonania ciążących na kliencie zobowiązań. W przypadku braku zapłaty składki ubezpieczeniowej, leasingobiorca może zostać obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości wyrażonej procentem składki za polisę (w zależności od firmy od 15% + VAT do nawet 100% wysokości składki).
- Zapis nr 2: termin zwrotu finansowanego przedmiotu
Kary z tytułu opóźnienia w zwrocie finansowanego środka trwałego mogą być naprawdę spore – od około 0,2% ceny nabycia przedmiotu za każdy dzień zwłoki do nawet 2% (w przypadku zakończenia umowy przed upływem podstawowego okresu jej trwania) albo kary w wysokości ostatniej raty leasingowej za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia (w wypadku zakończenia umowy w planowanym terminie).
- Zapis nr 3: przedterminowe rozwiązanie umowy
Umowa rozwiązywana jest przed czasem najczęściej w przypadku, gdy nastąpi szkoda całkowita leasingowanego samochodu (wypadek, kradzież) lub kiedy nie jesteśmy
w stanie spłacić rat ze względu na kłopoty finansowe naszej firmy. W ogólnych warunkach umowy warto sprawdzić, z jakimi kosztami będzie się to dla nas wiązało, ponieważ spotykane na rynku rozwiązania mogą okazać się bardzo dotkliwe dla klientów.
- Zapis nr 4: WIBOR
To z OWUL wynika, od czego jest zależne oprocentowanie leasingu. Niektórzy leasingodawcy uzależniają oprocentowanie od decyzji zarządu i zmiennej polityki firmy. Inni z kolei tak konstruują umowy, że kiedy WIBOR rośnie, oprocentowanie również zostaje podwyższone, natomiast gdy WIBOR spada, to kwota odsetek nie zmienia się. Optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia leasingobiorcy są wynikające z wahań WIBOR-u korekty opłat leasingowych zarówno w górę, jak i w dół.

Wybór waluty
Leasing walutowy często okazuje się atrakcyjny, zwłaszcza w okresie niedużych wahań kursów. Natomiast w czasie dekoniunktury gospodarczej należy liczyć się z nieprzewidzianymi zmianami, które mogą nas drogo kosztować. Istotną kwestią jest tzw. spread, czyli różnica między kursem kupna a sprzedaży waluty. Dlatego warto ustalić z leasingodawcą, w oparciu o kursy jakiego banku będzie rozliczana nasza umowa i zapoznać się z nią.

Zapoznanie się z ofertą usług dodatkowych
Należy zwrócić uwagę na usługi dodatkowe i bonusy, które leasingobiorca może otrzymać w pakiecie z wyleasingowaną maszyną lub samochodem, np. niższe koszty importu ze względu na dobre relacje firmy leasingowej z dostawcami, polisa komunikacyjna, rejestracja auta, serwisowanie, usługi assistance czy karty paliwowe. Niektóre instytucje oferują także programy umożliwiające spłatę rat leasingu i pożyczki w przypadku utraty życia lub zdrowia czy Ochronę Prawną, ubezpieczenie zapewniające pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu odszkodowań oraz zwrot związanych z tym kosztów.

Złożenie wymaganych dokumentów
Wymogiem koniecznym przy podpisywaniu umowy leasingowej są dokumenty rejestrowe związane z prowadzoną działalnością, a więc zaświadczenie o REGON, zaświadczenie o nadaniu NIP, KRS, umowa spółki cywilnej (tylko w przypadku spółek prawa handlowego). W przypadku coraz bardziej popularnych procedur uproszczonych do wniosku leasingu nie są wymagane dokumenty finansowe, wystarcza jedynie oświadczenie klienta o uzyskiwanym przychodzie oraz dochodzie.

- Tylko podpisanie umowy z rzetelną i uczciwą firmą finansującą gwarantuje komfort używania wybranego środka trwałego oraz bieżącą współpracę z leasingodawcą na wysokim poziomie – podsumowuje Tomasz Sęba, dyrektor sprzedaży BZ WBK Finanse & Leasing.

motoleasing.pl / BZ WBK Finanse & Leasing

Ostatnie artykuły